• 111111111
11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

مطالب مهم

تعاریف، ابعاد و اصول توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره یک

مبانی و فنون دیده بانی

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره دو

اصول و فنون مشارکت مردم

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره سه

الگوی همکاری بین بخشی

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره چهار

اجرای موفق عامل کلیدی توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره پنج

سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ گفتمان سیاستی اول

توسعه و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ گفتمان سیاستی دوم

گردشگری و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ گفتمان سیاستی سوم

اشتغال و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ گفتمان سیاستی چهارم

اندازه گیری وضعیت پایداری زیست محیطی استان قزوین و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیمقاله پایداری زیست محیطی

بررسی و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی استان قزوین در سه سطح کلان، میانی و خرد

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیمقاله سرمایه اجتماعی

اندازه گیری وضعیت عدالت در استان قزوین

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیمقاله وضعیت عدالت