• سهم استان از ارزش افزوده
  بخش کشاورزی ، ماهیگیری ،
  شکار و جنگلداری
  بخش: اقتصاد کلان استان
  توضیحات و تعریف شاخص

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1390 2.32 درصد
  1391 2.37 درصد
  1392 2.38 درصد
 • متوسط درآمد کل سالانه ی
  یک خانوار روستایی
  بخش: اقتصاد خرد
  میانگین درامد خانوارهای استان (شامل
  در آمد از مشاغل مزد و حقوقبگیری،
  درآمد ا ز مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی
  و درامد متفرقه) در سطح شهری و روستایی

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1385 44247 هزار تن
  1390 98443 هزار تن
  1395 176494 هزار تن
 • اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی
  از طریق مدیریت روان آب
  بخش: خاک
  مدیریت مراتع و حفظ آب و خاک از طریق اجرای
  طرحهای خاص بیابان زدایی در مناطق خشک و نیمه خشک
  برای جلوگیری از پیشروی بیابان و بیابانی شدن مراتع کشور.

مطالب مهم

تعاریف، ابعاد و اصول توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانی گزاره برگ شماره یک

مبانی و فنون دیده بانی

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانی گزاره برگ شماره دو

اصول و فنون مشارکت مردم

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانی گزاره برگ شماره سه

الگوی همکاری بین بخشی

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانی گزاره برگ شماره چهار

اجرای موفق عامل کلیدی توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانی گزاره برگ شماره پنج

سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانی گزاره برگ گفتمان سیاستی اول

توسعه و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانی گزاره برگ گفتمان سیاستی دوم

گردشگری و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانی گزاره برگ گفتمان سیاستی سوم

اشتغال و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانی گزاره برگ گفتمان سیاستی چهارم